0

அடிமைத் தமிழா!

அடிமைத் தமிழா!
உன் பிள்ளை என்ன செய்தான்!
ஆரியன் ஆண்டுக் கொழுத்தான்
தெரிகிறது,
திராவிடன் அண்டிக் கெடுத்தான்
தெரிகிறது,
தமிழா!
நீ தூங்கவில்லை
மயங்கிக் கிடக்கிறாய்,
இந்தியம்,ஒற்றுமை, தேசபக்தி
இது
உனக்கு மட்டும் தானா!
மாற்றான் ஆள
நீ
மட்டும்
சேவை செய்யும் சேவகனா?
நீ
அடிமையாகிவிட்டுப்
போ
உன்
தலைமுறையை
அடிமைப்படுத்ததே!
-தமிழன் சங்கர்(4/28/2020)

தமிழன் சங்கர்

வெஞ்சமர் களம் பார்த்த வீரத்தமிழர் இனம்...அடங்கி ஒடுங்கி மாற்றான் துச்சமென நினைத்துப் போடும் அடிமைச் சுதந்திரம் தேவையில்லை எனக்கு!