0

தமிழா! ரிலையன்ஸ் சியோ வாங்கலையா!

தமிழர்கள் நாம் தொலைத் தொடர்புத் துறை சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவது, அந்தச் சாதனங்களைப் பற்றிப் பெருமை பேசுவது, அதில் வரும் செயலிகள் (Application) மற்றும் விளையாட்டுகளை (Games) விளையாடுவதோடு பெரிய அளவிற்குச் சிந்திப்பது இல்லை. Continue Reading