0

அறம் செய விரும்பு

விளக்கம்:-

தருமம் செய்ய ஆசைப்படு.

அறம் என்பதற்கு வறியவர்க்கு உதவுவது(தருமம்) என்று மட்டும் பொருள் அல்ல. அறம் என்றால் ஒழுங்கான, தர்ம வழியில் நிற்றல் என்று பொருள்.

தமிழன் சங்கர்

வெஞ்சமர் களம் பார்த்த வீரத்தமிழர் இனம்...அடங்கி ஒடுங்கி மாற்றான் துச்சமென நினைத்துப் போடும் அடிமைச் சுதந்திரம் தேவையில்லை எனக்கு!