0

இந்துத்துவாவின் “Digital India”

வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்று ஊரை ஏமாற்றிய இந்துத்துவாவின் “Digital India” 😢😢😢

தமிழன் சங்கர்

வெஞ்சமர் களம் பார்த்த வீரத்தமிழர் இனம்...அடங்கி ஒடுங்கி மாற்றான் துச்சமென நினைத்துப் போடும் அடிமைச் சுதந்திரம் தேவையில்லை எனக்கு!