0

ரூம் போட்டு சிந்திச்ச EIA 2020 இதற்கு தானா!

பேரு என்னவோ Environmental Impact Assessment 2020 ஆன அதுக்குள்ள இவர்கள் வைத்திருக்கும் சரத்துக்குள் தான் நம்மை வியப்படைய வைக்கிறது. எந்த ஒரு குற்றமும் நடக்கும் முன்னர்த் தடுக்கப்படவேண்டும். Continue Reading