0

சிவனடியாரோ பெனிக்சோ, மதத்தின் பெயரால் துண்டாடாதீர்!

மதத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் தூண்டப்படும் உணர்ச்சி மனிதனை விலங்கினும் கொடிய மிருகமாய் மாற்றிவிடும் என்பது வரலாறு நமக்குக் கற்றுக் கொடுத்திருக்கும் பாடம் Continue Reading